High Cholesterol - Chinese Medicine

Alternative medicine- Acupuncture Chinese Herbology

 

 

High Cholesterol

 

Western Medicine and Traditional Chinese Medicine Comparison of Cholesterol

Lipoprotein - turbid phlegm in blood and blood vessels
Exogenous - diet - heart liver and spleen disorders
Endogenous - genetics - kidney disorder

 

4 Types Of Patterns Of High Cholesterol:
Damp Phlegm - Lung and Spleen
Er Chen Tang
Modify with: Shan Zha, Zi Qiao, Zi Xie
(constipation) Lu Hui, Da Huang (cough phlegm)Gua Lou, Dan Nan Xing
(soft nodules) Hai Zao, Kun Bu (sticky phlegm) Bai Jie Zi, Jie Geng
Blood Stasis - Xue Fu Zhu Yu Tang
Modify with: phlegm and blood stasis + animal herbs (Di Long, Tu Bei Chong, Shui Zhi)
Spleen And Stomach Deficiency - Shen Ling Bai Zhu San
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang
Bu Zhong Yi Qi Tang
Modify with: Ge Gen, Hou Xiang, Mu Xiang, Zi Xie,
Zhu Ling, Mai Ya, Gu Ya
Liver And Kidney Deficiency - Liu Wei Di Huang Wan Tian Ma Gou Teng Yin
Modify with: Gou Qi Zi, Tu Si Zi, He Shou Wu, Ni Zheng Zi,
Sang Shen Zi, Long Gu, Mu Li


General Formulas For High Cholesterol:
Chai Hu Shi Gan San Bao He Wan
Jiang Zi Yi Gan Tang (Fatty Liver) take once per day for 4 months - Ingredients:
Zhu Xie 30g.
Sang Si Wi 30g.
Ju Ming Zi 20g.
Dan Shen 20g.
Huang Jin 20g.
Seng Shen Zha 30g.
Hu Zheng 15g.
He ye 15g.

 

General Herbs For High Cholesterol:

Shan Zha, Cao Jue Ming, Zi Xie, He Shou Wu, Chuan Xiong, Dan Shen, Yin Chen hao
Herbs Which Direct to Blood Vessels: Dan Shen (HT/LV), San Ji Sheng (KD) Ge Gen, Yin Chen Hao, Chuan Xiong, Chi Xiao, Tian Qi, Pu Huang, Wang Bu Liu Xin, Lu Lu Tong
Herbs Which Eliminate Water - Zi Xie, Yi Yi Ren
Herbs Which Promote Digestion - Lia Fu Zi, Shen Gu, Jue Ming Zi
Herbs Which Tonify Lung and Kidney - Tu Su Zi, Sang Shen Zi, Hei Zhi Ma, He Shou Wu

General Acupuncture For High Cholesterol:
St - 40 (phlegm pt) Sp - 10 Sj - 6 (constipation)
Auricular - Pancreas, Liver, Small Intestine, Prostate

 

 

TCM Health-info Recommended Reading Top 10

 

 

 

Search TCM Health-info by keyword or phrase

----------------------

-----------------------------

the SAGE newsletter

Sign-up now for this simple yet essential e-mail newsletter.

Click Here

-----------------------

-----------------------

Acupuncture

schools

information

-----------------------

----------------------

Send in your case studies, articles, essays! You could get featured on TCM Health-info home page!

Be Heard

-----------------------------

Click Here

for a list of Journals

to subscribe to!

---------------------

WHO

(World Health Organization)

List of conditions treatable by Chinese Medicine & Acupuncture

----------------------

TCM Health-info

Recommended

Reading

Chinese Herbal Medicine: Materia Medica

 

Chinese Herbal Medicine: Formulas and...

 

Healing With Whole Foods: Asian...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tcm.health-info.org 2002

 

Acupuncture & Chinese Medicine Men's Health Vancouver
Acupuncture & Traditional Chinese Medicine Pregnancy Labour Health Vancouver
Acupuncture & Traditional Chinese Medicine Infertility IVF Vancouver
Men's Reproductive Health (andrology) Acupuncture Chinese Medicine Vancouver
Traditional Chinese Medicine Acupuncture Langley/Walnut Grove BC
Chinese Medicine Tools: FREE Radio-Video-Podcasts-Articles-Blogs-Forums-Research-Pictures-Case Studies-Listings-Classifieds